Sobre a falta de profesorado no Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte


Anova - IN Lemos quere facerse eco da denuncia formulada polos alumnos e alumnas do Centro de Formación e Experimentación Agraria de Monforte.

Este centro atópase actualmente sen director e moi posiblemente algunhas das materias que alí se dan queden sen profesores/as que as poidan impartir. 

Lamentablemente, este caso non é único (hai outros centros de formación agraria na Galiza en similares circunstancias) pero si é un exemplo paradigmático da política educativa e social que está desenvolvendo o Partido Popular dende a Xunta de Galiza. Isto e así porque a Xunta investiu no noso centro cartos públicos para a súa remodelación o ano pasado, e agora pretende que este cartos sexan desperdiciados baleirándoo progresivamente de oferta educativa. 

Ademais, o Partido Popular parece que pretende implantar un novo Ciclo de Viticultura na Ribeira Sacra que previsibelmente será impartido por unha institución privada mediante un concerto económico no canto de aproveitar este recinto público. O malgasto de cartos é así dobre.

Dende Anova - Irmandade Nacionalista Lemos preguntámonos que vai facer o PP monfortino ante esta situación. Xa sabemos que de acadar a alcaldía nas próximas municipais seguiría esta política de desleixo do público e dilapidación dos nosos cartos para o beneficio de certas empresas privadas.

Anova-IN Lemos

Manifesto de SOS Sanidade Pública: a Sanidade Pública galega está en risco

En momentos coma este faise máis imprescindíbel sermos conscientes da importancia da Sanidade Pública. #sanidadepúblicasempre
Compartimos o resumo do informe que SOS Sanidade Pública está a distribuír.
Paremos a privatización!
 
Manifesto de SOS Sanidade Pública
A SANIDADE PÚBLICA GALEGA ESTÁ EN RISCO
A Xunta de Galicia está desmantelando o sistema sanitario público galego
 
Desde a chegada do Partido Popular ao poder na Xunta de Galicia están impoñendo medidas que deterioran a Sanidade Pública e favorecen os intereses das empresas privadas que se lucran a costa dos orzamentos públicos. Recollemos aquí algunhas das decisións impostas, que poñen en serio risco a continuidade do noso sistema sanitario.
-Están a provocar a descapitalización da Sanidade Pública: o recorte do orzamento sanitario en Galicia entre 2009 e 2014 foi do 12,3%, o que supuxo unha perda total de 460 millóns de euros; eliminaron 2.094 postos de traballadores sanitarios e pecharon 275 camas hospitalarias. Mentres, o 48,8% do orzamento sanitario foi parar ao sector privado, e só o 7,1 % foi para investimentos e funcionamento dos centros públicos.
-Cédenlle a multinacionais e fondos de investimento os servizos de planificación e xestión estratéxica da Consellería de Sanidade e do Sergas: a historia clínica e a receita electrónica, o sistema de citas -Call Center-, as telecomunicacións do Sergas, a loxística do sistema, o mantemento dos equipos sanitarios, a limpeza e enerxía, o servizo de catering dos hospitais, a adquisición de equipamento tecnolóxico, os servizos de protección radiolóxica, a esterilización do instrumental, a osixenoterapia, os servizos de ambulancias, a hemodiálise, o Centro Oncolóxico de Galicia, a investigación, desenvolvemento e innovación (I +D+I) e a formación.
-Os actuais gobernantes facilitan que a sanidade pública financie a investigación da industria tecnolóxica privada e dos laboratorios das multinacionais, e permiten que sexan éstas as que decidan os aparellos a adquirir polo sistema público. A través dos Institutos Biomédicos de Investigación do Sergas (Instituto Biomédico de Vigo e Instituto Biomédico de Santiago) a Banca e a Industria Sanitaria privada controlarán a investigación e a docencia e dificultarán calquera investigación que non estea de acordo cos seus intereses empresariais.
-Tamén privatizaron o Laboratorio Central de Galicia, a construción e xestión do novo hospital de Vigo (PFI), renovaron o concerto singular co hospital Povisa, manteñen a empresa pública de xestión privada Galaria, recortaron e privatizaron os Plans Directorios dos hospitais de Lugo e Ourense e paralizaron a ampliación do de Pontevedra.
-A Atención Primaria sufriu un recorte de 190,9 millóns de euros (se incluímos o gasto farmacéutico extrahospitalario), e de 33 millóns (sen a farmacia). Están a desmantelar as Áreas Sanitarias para crear unha Área Única que abarque todo o territorio galego coa finalidade de crear un mercado sanitario no que poderá participar o sector privado. O desmantelamento das Áreas está sendo utilizado ademais para recortar os hospitais comarcais no Barbanza, Monforte, Barco de Valdeorras, A Costa e Salnés. O mesmo ocorre cos centros de Saúde Mental, Planificación Familiar, Prevención e Atención á Drogodependencia, Asociacións de Pacientes e ONGs.
-As listas de espera experimentaron un incremento substancial de forma que en catro anos a espera cirúrxica media pasou de 71 a 83 días.

En resumo:
O goberno central cambiou o modelo sanitario e recuperou a figura do asegurado (vincula o dereito á atención á cotización e non ao feito de ser cidadán, poñendo fin á universalidade do sistema), e introduciu numerosos copagamentos, que sobrecargan as deterioradas economías familiares. O retroceso histórico é descomunal.
Mentres tanto, o goberno galego prioriza os negocios. Asfixia economicamente o sistema sanitario público, pero incrementa os concertos co sector privado (paralizando a actividade dos hospitais públicos -laboratorios, radioloxía, quirófanos- en horario de tarde). Ademáis privatiza o propio sistema e financia con diñeiro público a multinacionais, fondos de investimento, bancos e construtoras aos que lles cede os servizos de planificación, xestión estratéxica e investigación e desenvolvemento (I+D+I), o control e adquisición de novas tecnoloxías, a formación do persoal, así como a construción e xestión dos novos hospitais e centros de saúde.
Tamén introduce novas leis deseñadas para favorecer ao sector privado: Lei de Racionalización do Sector Público, que legaliza o patrocinio privado de todos os Servizos do Sergas e cede ao sector privado a doazón de sangue, a coordinación de transplantes de órganos e o almacenamento de células, tecidos e mostras biolóxicas; a Lei de Garantías de Prestacións Sanitarias que permite aos pacientes que superen certos límites de tempo (de 60 días de espera para intervencións cirúrxicas e 45 para consultas e probas diagnósticas) que poidan acudir a un centro privado cos custes pagados con diñeiro público; tamén privatizaron a xestión das baixas laborais por enfermidade, e crearon as Unidades de Xestión Clínica coas que pretenden fraccionar o sistema sanitario en múltiples empresas acollidas á Lei 15/1997.
O desmantelamento do Sistema Sanitario Público está promovido e alentado por unha gran alianza (Club Gertecht) integrada por directivos das administracións sanitarias que entran e saen da administración e das empresas (porta xiratoria), organizacións profesionais como a OMC, FACME, SEDISA, Foro da profesión e as cúpulas dalgúns sindicatos corporativos; apoian esta estratexia os laboratorios farmacéuticos, a industria tecnolóxica sanitaria e as construtoras, bancos e fondos de investimento que ven na sanidade unha oportunidade de negocio. Tamén están as aseguradoras, mutuas, auditoras, empresas de informática, grupos de comunicación, etc. que pretenden apoderarse dos recursos e da información sobre a saúde dos galegos para planificar as súas estratexias empresariais. Aínda que esta plataforma privatizadora conta con gran poder económico e institucional, a súa falta de respaldo social e profesional faina vulnerable. É necesario reforzar a Alianza Social e Profesional que representa SOS Sanidade Pública e desenvolver mobilizacións a nivel local e galego para frear esta estratexia de desmantelamento da sanidade pública. Por todo isto é preciso:
1.- Reforzar e ampliar, coa incorporación de novas organizacións sociais e profesionais, as Plataformas para a Defensa da Sanidade Pública que integran SOS Sanidade Pública.
2.- Elaborar un plan de traballo de SOS Sanidade que identifique os problemas e necesidades máis importantes que afectan á Sanidade Pública Galega, estableza prioridades e propoña un calendario de mobilizacións e outras actuacións para a defensa e mellora do sistema.
3.- Comezar a preparación dunha gran mobilización para poñer freo á privatización e recuperar os servizos sanitarios desmantelados e privatizados.

SOS Sanidade Pública
Galicia, setembro de 2014.


Os Orzamentos Xerais para 2015: servir aos ricos e destruír o estado do benestar
Son os Orzamentos do continuísmo. Non son uns orzamentos da “consolidación”, son uns orzamentos que continúan coa mal chamada austeridade. A recuperación só é para os de sempre: as grandes empresas siguen obtendo máis beneficios; a cambio, os salarios e as prestacións por desemprego non permiten vivir dignamente á maioría da poboación.

O tope de déficit estabelecido para as Comunidade Autónomas, que xestionan Sanidade e Ensino, é un corsé que impide priorizar o gasto social, algo necesario nestes tempos de enorme desigualdade social.

- Conxelación do gasto social. Apenas medra 0.7% respecto ao ano pasado, ao contrario do que require a gravísima situación social. Requeriríanse uns Orzamentos que priorizaran o benestar da poboación, que está a sufrir as consecuencias da crise.
O Estado Español, malia a propaganda do goberno, ten un baixo nivel de gasto social con respecto á media europea.

- Caída do gasto en prestacións por desemprego nun 15%. Son 4.426,76 millóns de euros menos.
Basan esta reducción nunha previsión de caída de desemprego, pero o feito é que cae a partida porque un gran continxente de parados/as de longa duración esgotan a protección por desemprego para pasar a percibir a Renta Activa de Inserción, que é máis baixa e non permite vivir dignamente.

- Crecemento ridículo das pensións: só un 0.25% (supón ao mes, por exemplo, para a pensión media de Galiza, só 1,75 euros máis ao mes). Fronte ao maior custo da vida (luz, gas, etc) é ridículo e mesmo insultante que as pensións suban apenas 2 euros ao mes. Nin para pipas! As pensións siguen sendo de miseria, e as de Galiza, as máis baixas do Estado.

- En Ensino medra a partida para aplicar a vergoñenta Lei Wert mentras o destinado para becas se estanca. No entanto, elimínanse programas de apoio a alumnado con dificultades. Redúcese tamén o orzamento para profesorado e para as Universidades.

- Redúcese o gasto para Arquivos e Bibliotecas (29% menos), que, xunto co pago por préstamo de obras é un zarpazo á cultura.

- Non medra a atención á Dependencia, que se queda en 1.177 millóns de euros.
É algo que en Galiza é un drama: moita xente sen atención á Dependencia, o que supón un drama familiar: para a propia persoa dependente e para a coidadora principal, que frecuentemente é unha muller, que non pode desenvolver a súa vida dignamente, que pasan verdadeiros apuros para chegar a fin de mes.
A Dependencia debería ser unha absoluta prioridade para Galiza, pero con estes orzamentos non dá nin para migallas. Imos seguir cos dramas persoais, que van máis aló da penuria económica: é un drama social e persoal terríbel.

- Baixan un 26% as políticas de vivenda.

- 25,5 millóns de euros (82% máis) para amañar pistas rurais en 2015. Cemento para as municipais.

- Seguen conxeladas as pagas extras para as persoas empregadas públicas. O goberno só lles devolverá o 25% da extra suprimida en decembro de 2012.
A paga extra non é un privilexio, é un dereito e supoñía para moitas familias un alivio fundamental, despois de pasar todo o ano vivindo ao límite; coas extras poden afrontar gastos imprevistos necesarios para unha vida digna (estragos en vehículos que son necesarios porla falta de transpote público, atención bucodental ou oftalmolóxica que non cubre a Sanidade pública...). Non é un privilexio, é necesaria nesta sociedade.

- En canto a fomento do Emprego, o Goberno destina máis cartos para as axencias privadas que para os Servizos Públicos de Emprego. Sempre ao servizo das empresas privadas antes que da xente parada.

- A Igrexa recibirá 13.266.216,12 € ao mes. Ademais, prorrógase un ano máis o Inventario de Bens Inmobles da Igrexa que se ha de facer.
O goberno sempre atento ás necesidades da xerarquía eclesiástica, mentras a parta da Igrexa que actúa en comedores sociais e atención de persoas desamparadas o fai pola súa conta e coa axuda da sociedade.

- 1 de cada 10 euros van para o pago da débeda. O primeiro que cumpriría facer é unha auditoría da mesma, que superara 100% do PIB. Ese nivel de débeda é impagábel, hai que auditala.
Iso si, o goberno “fixo medrar” o PIB porque se incluíu no seu cómputo actividades ilegais que supoñen a escravitude e a enfermidade de seres humanos, como as redes de prostitución ou o narcotráfico. Lamentable. A débeda pública, aínda así, sitúase no 97,6% e prevese que supere o PIB nos dous vindeiros anos.

- Os orzamentos prevén recaudar máis, pero a reforma fiscal que aplicou irá no sentido contrario. Así, o goberno prevé aumentar esta recaudación por unha suposta recuperación no emprego para 2015.
Hai que prever que 2015 pode ser un ano de verdareira recesión económica a nivel mundial. Non prever esto suporá sufrimento para a poboación. Hai que blindar o benestar social fronte ás convulsións económicas que poidan vir.
Estes orzamentos fanse pensando que medrará o gasto familiar, incrementando a previsión de ingresos polo IVE (7,2% máis), pero esa é unha previsión ilusoria: como vai medrar o consumo das familias se cada vez teñen menos recursos (aumento do prezo de bens básicos, caída das prestacións, paro...)?

O que fai o goberno é seguir a liña marcada polos grandes poderes financeiros internacionais, representados pola UE. Isto é: a doutrina de que o que se recaude a maiores vaia para reducir o déficit e non para aumentar o gasto social. É unha política destinada a servir á banca, non á xente.

En definitiva, é unha maneira de entender o Estado ao servizo das grandes empresas e da gran banca e non ao servizo do benestar da poboación.

Propostas de cambio para o rural galego fronte á resignación ao abandono que propón o PP


Antón Sánchez García presenta propostas de cambio para o rural galego fronte á resignación ao abandono que propón o Partido Popular.

“Galiza perde de media 10.000 habitantes anuais dende que goberna o señor Feijoo, e en parte esta crise demográfica, case  sen parangón en Europa, é debido ao abandono do rural, e compre unha mudanza radical para evitar a perda de patrimonio que se produce a diario neste país” sinalou o deputado Antón Sánchez. 

Pola contra sabemos que Galiza conta con grandes potencialidades neste contexto, para xerar futuro ao redor do fomento da agricultura de calidade, ecolóxica,das enerxías renovables, da explotación multifuncional do monte, e da mellora e rexeneración de vivendas abandonadas.

As alegacións ao Plan de Desenvolvemento Rural da Xunta de Galiza 2014/2020 poden consultarse a seguir.Anova en Sober pulará por unha candidatura de unidade cidadá

 
A militancia da asemblea de Anova de Sober, con respecto ás eleccións municipais, pulará polo artellamento dunha candidatura de unidade cidadá, plural e participativa, cun programa común en defensa do dereito a decidir do pobo galego e dos dereitos sociais.
Así, apoiamos e participaremos a título individual na iniciativa dunha candidatura cidadá en Sober ao abeiro do manifesto Somos Maioría, que promove sinaturas na web e unha asemblea para o 26 de setembro.
http://sober.somosmaioria.org/

STOP violencia machista

Fonte foto: http://revocultura.blogspot.com.es/2011/11/ufpedialogos-alegria-e-ousadia.html


Dende Anova das asembleas de Lemos, Sober e Chantada rexeitamos rotundamente a agresión machista sufrida por unha moza de Chantada na noite de onte, martes 26 de agosto, a mans da súa parella.
A lacra da violencia machista no que vai de ano provocou 42 mulleres asasinadas polas súas parellas ou ex-parellas en todo o Estado.
Tolerancia cero coas agresións, recortes cero en prevención da violencia machista.
Agardamos que a vítima se recupere e que, como expresou a cidadanía de Chantada na concentración de hoxe pola mañá: "que nunca volva suceder".
Esta mañá convocouse tamén un pleno extraordinario en Chantada para condenar a agresión.

Anova apoia un proceso de candidatura cidadá en Chantada

Foto: Voz de Galicia-Lemos. 2012
Anova Chantada mantivo o pasado sábado, día 9 de agosto, unha xuntanza ordinaria na que se tratou, entre outros asuntos, da participación da Organización nas próximas eleccións municipais de maio do 2015. 

Anova Chantada tomou a decisión de deixar en suspenso a elaboración dunha candidatura propia e invitar á sociedade, incluídas outras organizacións políticas do ámbito da esquerda, a iniciar un proceso aberto como o proposto por somosmaioria.org, de confluencia cara a creación dunha candidatura cidadá para as eleccións locais. 

Anova Chantada está convencida da existencia dunha maioría social da que pode xurdir un Programa Común que sirva de vehículo as enerxías da sociedade cara a solución dos problemas colectivos. 

Anova Chantada desexa que se inicie canto antes un proceso como o que propoñemos e está disposta a participar activa e xenerosamente en conseguir que culmine con éxito. 

 Chantada,11 de agosto de 2014.

Anova aposta por unha candidatura cidadá en Monforte

Anova de Lemos está a favor dunha candidatura de unidade cidadá para a cidade de Monforte. 

Anova de Monforte aposta por un proceso “aberto a toda a cidadanía ubicada nestas coordenadas, sen dirixismos, sen siglas, sen reservas de cotas de poder, protagonizado pola sociedade civil, asembleario, e que culmine na elaboración dun programa político para as monfortinas e monfortinos e nunha candidatura municipal disposta a poñer as institucións ao servizo do pobo.” 

Anova sumarase ao proceso cidadán que resulte darse en Monforte coma unha organización máis, porque vivimos tempos nos que hai que confluír fronte ás políticas que esmagan á maioría social, por iso facemos un “chamamento a todos os partidos políticos, colectivos, asociacións, mulleres, homes, mozas, mozos que apostan por unha creba constitucional orientada a garantir unha maior participación cidadá, ao avance democrático e ao fortalecemento do pobo galego como ente que aspira a ser plenamente soberano.” A proposta de Anova de Monforte pode coñecerse en:

25 de xullo: imos a Compostela!


O 25 de xullo imos organizármonos para ir a Compostela.
Se queredes participar do día da nosa nación e xantar connosco, podedes contactar no teléfono 647576723 (Emma).

Alternativa Galega de Esquerda reclama a dimisión dun conselleiro de Educación que recibiu 16 sentenzas contra as súas políticas


AGE pediu a dimisión do conselleiro de Educación, cuxas políticas de destrución do ensino público recibiron 16 sentenzas en contra dende 2009. As dúas máis recentes chegaron nos últimos días: a sentenza do Xulgado do Contencioso Administrativo nº2 de Compostela, que anula o concurso de traslado do profesorado, e a do Tribunal Supremo, que anula as subvencións a centros que segregan por xénero.

Ramón Vázquez subliñou que a sentenza do Supremo veu recoñecer o carácter anticonstitucional dunhas axudas que, ademais, vulneran a lei orgánica de Igualdade, do mesmo rango, insistiu, que a lei Wert á que se acolle o conselleiro para manter unhas subvencións que xa prohibira o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en 2013. “O conselleiro é un delincuente reincidente, para eludir a sentenza do TSXG retirou os concertos nestes centros só nos primeiros ciclos e mantívoos no resto de ciclos”, dixo Vázquez. Estes cinco colexios que segregan por sexo e con vinculacións co Opus Dei atenden a 1.500 alumnos e reciben 3 millóns de euros públicos cada ano dende 2009.

Non hai argumentos pedagóxicos que sosteñan a segregación nas aulas. A política da consellería responde só a motivacións ideolóxicas na procura reaccionaria dun ensino católico. “Nestes anos os alumnos matriculados en relixión baixaron un 40%, pero os recursos que se destinan á área mantéñense”, dixo Ramón Vázquez. AGE denuncia as prácticas autoritarias dun conselleiro que actúa á marxe da lei, acurralado polos xuíces e que non representa a unha comunidade educativa á que está enfrontado dende case o inicio do seu mandato. 

Recortes de profesorado e respecto á legalidade no conservatorio de Compostela 
Abondando na denuncia destas prácticas, o deputado de AGE, Xabier Ron, explicou que a Consellería de Educación está chamando neste mes de xullo a distintos centros para anunciar que lles recortará o profesorado, sen deixar marxe de reacción ás direccións dos centros e sen facelo público para evitar a protesta da comunidade educativa.

Tamén AGE rexistrou unha iniciativa parlamentaria para que se restitúa a legalidade democrática no Conservatorio de Música de Santiago e se respecten os acordos do claustro, do consello escolar e da inspección que elixiron candidata para dirixir a institución. O conselleiro de Educación pasou por riba destes acordos e impuxo a dedo a un candidato menos votado pero que lle é politicamente afín.

Estas son as 16 sentenzas:

 1) 2009. Tribunal Superior Xustiza de Galicia 
Sentenza contra a prohibición de actos informativos e divulgativos nos centros

2) 2010. Contencioso Administrativo nº 2 Compostela Sentenza contra a ampliación do horario lectivo do profesorado das EOI

3) 2011. Contencioso Administrativo nº 2 Compostela Sentenza contra as restricións no emprego do comedor escolar polo profesorado

4) 2011. Contencioso Administrativo nº 2 Vigo
Sentenza contra os recortes Salariais xubilación anticipada

5) 2011. Xulgado nº 2 de Ourense
Sentenza contra o cese do director da residencia docente de Ourense

6) 2011. Tribunal Superior Xustiza de Galicia
Sentenza vacacións profesorado meses lectivos

7) 2012. Contencioso Administrativo nº 2 Ourense
Sentenza contra a sanción do director do IES de CEE por denunciar recortes no centro

8) 2012. Tribunal Superior Xustiza de Galicia
Sentenza contra o Decreto do Plurilingüísmo

9) 2013. Tribunal Superior Xustiza de Galicia
Sentenza contra a supresión da Licenciatura de Físicas en Ourense

10) 2013. Tribunal Superior Xustiza de Galicia
Sentenza contra o recorte salarial a profesorado de baixa por intervención cirúrxica

11) 2013. Tribunal Superior Xustiza de Galicia
Sentenza anulación subvencións centro segregadores

12) 2013. Contencioso Administrativo Pontevedra
Sentenza paga extraordinaria persoal docente non universitario

13) 2013.Tribunal Superior Xustiza de Galicia
Sentenza paga extraordinaria PDI universidade

14) 2014.Tribunal Superior Xustiza de Galicia
Sentenza recoñecemento médico profesorado

15) 2014. Contencioso Administrativo nº 2 Compostela Sentencia anulación concurso traslados profesorado

16) 2014.Tribunal Supremo
Sentenza anulación subvencións centro segregadores